2019

Ahmed Mubarak Eissa Al-hamedi

Ms - UUM

Saeed Abdulrahman Baheshwan

Bachelor - KDU

Salem Ahmed Salem Bosaabaa

Bachelor - KDU

Ahmed Saeed Al-Maari

Ms - Business administration

Abdullah Salem Bafaqer

Phd - UTM

Salem Omar Abdullah Bin Dhuban

Ms - UM