2018

Samar Salem Bashatha

Ms - IIUM

Abdullah Salem Zain Ba Hamid

Phd - UM

Amena Awadh Bamatraf

Ms - UM

Mohammed Abdullah Mohammed Mutafi

Ms - UTP

Ala Mahfoudh Abdullah Basuwaqi

Ms - UTP

Omar Saleh Abdullah Bawazir

Phd - UUM